Mấy em phò Việt xếp hàng chờ anh khựa địt

Mấy em phò Việt xếp hàng chờ anh khựa địt
Mấy em phò Việt xếp hàng chờ anh khựa địt