Vợ yêu lên đỉnh lồn vãi nước

Vợ yêu lên đỉnh nước ra lênh láng
Vợ yêu lên đỉnh lồn vãi nước